- TRUE- MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Idź do spisu treści

Menu główne


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce:

• pojazdów samochodowych,

• motocykli,


• motorowerów,


• ciągników rolniczych i przyczep,


• a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych


Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:


• w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

• w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.


Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , Chorwacji i Serbii.
 

AUTO CASCO: Zakres i przedmiot ubezpieczenia

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Do wyboru ubezpieczonego są:


• dwa warianty rozliczenia szkód:


1. AC Serwisowe – w odszkodowaniu mogą być uwzględnione oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów przywiązanych do marki i jakości jego producenta, lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej,

2. AC Kosztorysowe – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie.


• opcja Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC:


1. odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego,

2. zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU,


3. pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu.


Klienci nie tracą czasu na formalności związane z likwidacją szkody, a w czasie naprawy pojazdu korzystają z samochodu zastępczego - wystarczy tylko odebrać naprawiony samochód.

• opcja Auto Hol – holowanie i pojazd zastępczy dla posiadaczy pojazdów innych niż osobowe,

• pakiet stała wartość pojazdu i nieredukcyjna suma ubezpieczenia – opcja stałej sumy ubezpieczenia zapewnia stałą wartość pojazdu w trakcie trwania umowy – tzn. wartość pojazdu nie zmniejsza się wraz ze spadkiem jego wartości rynkowej. Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla właścicieli w miarę nowych pojazdów, ale nie ma ograniczeń – można ją wykupić do każdego samochodu.


Stała suma ubezpieczenia dotyczy szkód całkowitych i utraty pojazdu. Uzupełnieniem tej oferty jest nieredukcyjna suma ubezpieczenia, która znajdzie zastosowanie w przypadku szkód częściowych. Pozwala zachować tą samą sumę ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania.


• ubezpieczenie bagażu – obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie bagażu przewożonego lub pozostawionego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym, zamontowanym na tym pojeździe, pod warunkiem, że miała miejsce szkoda z ubezpieczenia AC. Za bagaż uważa się rzeczy osobiste przewożone pojazdem ubezpieczonym w zakresie AC lub pozostawione w tym pojeździe, w tym przenośny sprzęt elektroniczny. Ubezpieczone są także przedmioty nie należące do posiadacza pojazdu, np. wypożyczone narty, wynajęty na czas wakacji sprzęt turystyczny.

 

AUTO SZYBA: Ubezpieczenie PZU Auto Szyba to propozycja dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.


Ubezpieczenie zapewnia:

• ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk,

• ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,


• sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy; wystarczy jeden telefon, a towarzystwo zorganizuje naprawę w dogodnym dla ubezpieczonego miejscu i terminie,


• bezgotówkowe rozliczenie szkody.

 

ASSISTANCE: Przykładowy zakres ubezpieczenia:

Zakres terytorialny Polska i Europa Naprawa na trasie
Holowanie do punktu obsługi
Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej
Dostarczenie paliwa
Pomoc w wypadkach losowych
Przejazd Ubezpieczonego
Zakwaterowanie
Kierowca zastępczy
Opieka nad dziećmi
Transport przyczepy
Transport bagażu
Sprowadzenie pojazdu
Holowanie pojazdu do innego
punktu obsługi lub do punktu obsługi w miejscu zamieszkania
Parking
Poszukiwanie przez media
Odwiezienie zwierząt
Pojazd zastępczy
Odbiór pojazdu
Dostarczenie i montaż łańcuchów na koła
Specjalistyczna pomoc na drodze
Opłacenie naprawy pojazdu
Przesyłka części zamiennych
Złomowanie pojazdu
Pomoc w formalnościach oraz w wypełnieniu deklaracji wypadkowej
Pożyczka w przypadku utraty bagażu
Pomoc w otrzymaniu dokumentów zastępczych
Złożenie kaucji
Honorarium prawnika
Zapewnienie pomocy prawnej
Medyk
Informacja o lekarzu
Transport medyczny
Badanie i zabiegi ambulatoryjne
Hospitalizacja
Dostarczenie lekarstwa
Wizyta osoby bliskiej
Opieka osoby towarzyszącej
Transport zwłok lub koszty pochówku.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego